policy

Norrländska Industri AB

 

Besöksadress:

Stuvarevägen 2

941 43 PITEÅ

 

Postadress:

Box 42

941 21 PITEÅ

Tel. 010-414 4110

info@niab.org

Organisationsnr. 556080-4717


Hitta till oss


Arbetstider helgfria vardagar:

Måndag - fredag 07:00 - 16:00

Lunch 11:00 - 11:30NIAB tillhör IVAB koncernen


Copyright © Norrländska Industri AB. All Rights Reserved


ARBETSMILJÖPOLICY 

 

IVAB-koncernen ska genom aktivt och ständigt pågående arbetsmiljöarbete förebygga personskada och ohälsa i arbetet. 

Ingen ska behöva drabbas av skador och ohälsa i arbetet. 

Arbetsmiljön är allas ansvar. 

 

IVAB-koncernen ska arbeta efter följande riktlinjer: 

 

 • Vi ska med allas engagemang och ansvar bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att förebygga arbetsrelaterade personskador och ohälsa både fysiskt och psykisk, samt att i övrigt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. 

 

 • Vi ska följa och uppfylla alla tillämpliga krav i arbetsmiljölagstiftningen och andra arbetsmiljökrav som ställs på oss. 

 

 • Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som en naturlig och integrerad del i vår verksamhet och ska behandlas i direkt anslutning till de övriga vardagliga frågorna och i samverkan med personalrepresentanterna. 

 

 • Medarbetarna som tilldelas arbetsmiljöuppgifter ska ges kunskaper i arbetsmiljön, ha förmåga och kompetens att driva arbetsmiljöfrågor, samt tilldelas resurser och befogenheter att lösa arbetsmiljöuppgifter. 

 

MILJÖPOLICY


IVAB-koncernen skall genom aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete, minimera och förebygga föroreningar. Detta gör vi med miljöanpassade inköp och processer, hushållning av energi och övriga naturresurser samt genom att följa miljölagstiftningen, intressentkrav och andra krav och ha beredskap för miljönödlägen.


IVAB ska vara det självklara valet


Miljöpolicyn innebär att:


 • Genom god kommunikation och utbildning engagera medarbetarna till aktiva miljöinsatser.
 • Eftersträva sparsamhet av naturresurser och kretsloppstänkande i största möjliga utsträckning.
 • Eftersträva god transportlogistik för att minimera drivmedelsförbrukningen.
 • Speciellt uppmärksamma miljöfrågorna vid inköp och investeringar.
 • Uppfylla alla väsentliga miljölagar och andra krav från intressenter som berör vår verksamhet.
 • Ha arbetssätt för övervakning av vår miljösituation.
 • Ha beredskap för nödlägessituationer.
 • Göra vår miljöpolicy känd bland våra medarbetare, leverantörer, kunder, samarbetspartners och ägare samt samhället i övrigt.
 • Vid ledningens genomgångar granska och utvärdera miljöpolicyns lämplighet.


NIAB Privacy Statement


Att skydda individens integritet på internet är en förutsättning för att säkra framtiden för internetbaserad verksamhet och den vidare utvecklingen mot en verklig internetekonomi. Vi har sammanställt denna integritetspolicy för att beskriva våra åtaganden för individens rätt till datasäkerhet och integritetsskydd. I denna integritetspolicy beskrivs hur vi hanterar information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en individ (”personuppgifter”).


A. ALLMÄN INFORMATION


Vad omfattar integritetspolicyn?


Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter som du lämnar till Norrländska Industriaktiebolaget (”NIAB”) eller som härleds från personuppgifter enligt nedan.


Dataansvarig.


Dataansvarig för www.norrlandskaindustri.se är moderbolaget Infjärdens Värme AB, Fläktgatan 11, 941 28 Piteå, Sverige (”IVAB”). När det finns ett registreringsformulär på webbplatsen kan dataansvarig variera beroende på aktuellt erbjudande eller syftet med datainsamlingen, men den visas i alla fall i integritetspolicyn för det enskilda registreringsformuläret. Dataskyddsansvarig för IVAB-koncernen är Mattias Sandström (mattias.sandstrom@ivab.com).


Allmän info


När du kontaktar oss, t.ex. för köpa en produkt och/eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.


För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.


Vilken information samlar vi in?


Insamling och användning av data


Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).


Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer en produkt eller tjänst, interagerar på våra sociala medier, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:


 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.
 • Ansökningshandlingar, CV – person och kontaktinformation, kompetenser, erfarenheter, utbildningar, tidigare arbetsgivare etc.


Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
 • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information – din geografiska placering


Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.


Vad gör vi med informationen?


All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster


Vilka kan vi komma att dela informationen till?


Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, transportörer och serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.


Myndigheter: Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna:  Vi kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.


Var behandlar vi dina personuppgifter?


Vi behandlar alla personuppgifter inom EU/EES.


Hur länge sparar vi uppgifterna?


Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden alternativt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, t.ex. vad gäller bokföringslagen.


I de fall vi är förpliktigat enligt lag att spara dina personuppgifter längre eller där dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna göra anspråk eller försvara sig mot rättsanspråk kommer vi att spara dina personuppgifter till slutet av relevant lagringsperiod eller tills aktuella anspråk har avklarats.


Dina rättigheter som registrerad beträffande tillgång, rättelse och radering


 • Rätt att få tillgång till din data: Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära korrigering av felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.


Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera alla personuppgifter. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att på ett säkert sätt lagerföra den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.


Cookies och liknande tekniker


Vi använder oss inte av cookies på vår webbplats.


Kontakta oss


NIAB har organisationsnummer 556080-4717 och har sin besöksadress på Stuvarevägen 2 i Piteå. Kontakta oss på info@ivab.com om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.


—-

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-05-17