policy

Norrländska Industri AB

Besöksadress:

Stuvarevägen 2

941 43 PITEÅ

Postadress:

Box 42

941 21 PITEÅ

Tel. 010-414 4110

info@niab.org

Organisationsnr. 556080-4717

 

Hitta till oss

 

Arbetstider helgfria vardagar:

Måndag - fredag 07:00 - 16:00

Lunch 11:00 - 11:30

 

 

NIAB tillhör IVAB koncernen

 

 

ARBETSMILJÖPOLICY

 

IVAB-Koncernen ska genom aktivt och ständigt pågående arbetsmiljöarbete förebygga personskada och ohälsa i arbetet.

Ingen ska behöva drabbas av skador och ohälsa i arbetet.

 

IVAB-koncernen ska arbeta efter följande riktlinjer:

 

 • Vi ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att förebygga arbetsrelaterade personskador och ohälsa, samt att i övrigt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

Detta kräver allas engagemang och ansvar.

 • Vi ska följa och uppfylla alla tillämpliga krav i arbetsmiljölagstiftningen och andra arbetsmiljökrav.
 • För varje verksamhetsdel ska arbetsmiljöfarorna och riskerna identifieras.

De ska i görligaste mån minimeras.

Verkningsfulla skyddsåtgärder ska fastställas och dokumenteras.

 • Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som en naturlig och integrerad del i vår verksamhet och ska behandlas i direkt anslutning till de övriga vardagliga frågorna och i samverkan med personalrepresentanterna.
 • Medarbetarna som tilldelas arbetsmiljöuppgifter ska ges kunskaper i arbetsmiljön, ha förmåga och kompetens att driva arbetsmiljöfrågor, samt tilldelas resurser och befogenheter att lösa arbetsmiljöuppgifter.
 • Nyanställda, vikarier och omplacerade ska ges erforderlig information, träning eller utbildning i arbetsmiljöfrågor.
 • Personlig skyddsutrustning ska finnas tillhands och användas.
 • Vid inköp av maskiner och utrustningar samt produkter som kan innehålla hälsofarliga ämnen ska arbetsmiljöaspekterna behandlas.
 • Användning av alkohol och droger under arbetstid är förbjudet.

Alkoholanvändningen under fritiden får inte påverka arbetet negativt. Medicinanvändning som kan ge arbetsmiljöfaror ska anmälas till arbetsledningen.

 • Ett aktivt friskvårds- och rehabiliteringsarbete ska bedrivas.
 • Vid ledningens genomgångar ska arbetsmiljöarbetet följas upp och utvärderas.

Beslut om förbättringsåtgärder ska fastställas vid behöv.

 • Vi ska göra vår arbetsmiljöpolicy förstådd bland våra medarbetare och tillgänglig för våra intressenter.
 • VD har ansvaret för arbetsmiljön även om denne tilldelat arbetsmiljöuppgifter till utpekade befattningshavare i organisationen.
 • Vid ledningens genomgångar granskas och utvärderas policyns fortsatta giltighet.

 

MILJÖPOLICY

 

IVAB-koncernen skall genom aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete, minimera och förebygga föroreningar. Detta gör vi med miljöanpassade inköp och processer, hushållning av energi och övriga naturresurser samt genom att följa miljölagstiftningen och andra krav och ha beredskap för miljönödlägen.

 

Miljöpolicyn innebär att:

 

 • Genom god kommunikation och utbildning engagera medarbetarna till aktiva miljöinsatser.
 • Eftersträva sparsamhet av naturresurser och kretsloppstänkande i största möjliga utsträckning.
 • Eftersträva god transportlogistik för att minimera drivmedelsförbrukningen.
 • Speciellt uppmärksamma miljöfrågorna vid inköp och investeringar.
 • Uppfylla alla tillämpliga miljölagar och andra myndighetskrav som berör vår verksamhet.
 • Ha arbetssätt för övervakning av vår miljösituation.
 • Ha beredskap för nödlägessituationer.
 • Göra vår miljöpolicy känd bland våra medarbetare, leverantörer, kunder, samarbetspartners och ägare samt samhället i övrigt.
 • Vid ledningens genomgångar granska och utvärdera miljöpolicyns lämplighet.

 

Copyright © Norrländska Industri AB. All Rights Reserved